بارگذاري...
تعرفه ها 2017-08-18T22:08:38+00:00

سرویس های حجمی

دانلود شب رایگان از سرعت 128 تا 2 فعال می باشد و مبلغ 7000 هزار تومان به هزینه تعرفه افزوده خواهد شد

8MPS

86000تومان
 • 15GB

8MPS

70000تومان
 • 24GB

8MPS

48000تومان
 • 12GB

8MPS

160000تومان
 • 24GB

8MPS

288000تومان
 • 36GB

8MPS

35000تومان
 • 6GB

4MPS

66000تومان
 • 24GB

4MPS

75000تومان
 • 15GB

4MPS

135000تومان
 • 24GB

4MPS

44000تومان
 • 12GB

4MPS

170000تومان
 • 36GB

4MPS

31000تومان
 • 6GB

2MPS

59000تومان
 • 15GB

2MPS

34000تومان
 • 10GB

2MPS

100000تومان
 • 24GB

2MPS

25000تومان
 • 6GB

2MPS

14000تومان
 • 2GB

2MPS

170000تومان
 • 36GB

1MPS

53000تومان
 • 15GB

1MPS

32000تومان
 • 10GB

1MPS

90000تومان
 • 24GB

1MPS

23000تومان
 • 6GB

1MPS

145000تومان
 • 36GB

1MPS

12000تومان
 • 2GB

512KPS

32000تومان
 • 10GB

512KPS

48000تومان
 • 15GB

512KPS

21000تومان
 • 6GB

512KPS

76000تومان
 • 24GB

512KPS

10000تومان
 • 2GB

512KPS

125000تومان
 • 36GB

سرویس های نامحدود

50KB/s

33000هزار تومان
 • ماهیانه

75KB/s

46000هزار تومان
 • ماهیانه

100KB/s

90000هزار تومان
 • ماهیانه

150KB/s

165000هزار تومان
 • ماهیانه

275KB/s

245000هزار تومان
 • ماهیانه

525KB/s

480000هزار تومان
 • ماهیانه